എസ്.എം.ടി.

എസ്.എം.ടി.

എസ്.എം.ടി.

എസ്.എം.ടി.

റിഫ്ലോ സോളിഡിംഗ് (10 സോൺ)

AOI ഗുണനിലവാര പരിശോധന

AOI ഗുണനിലവാര പരിശോധന

എക്സ്-റേ

ഡിഐപി (ദ്വാര സോളിഡിംഗിലൂടെ)

വേവ് സോളിഡിംഗ്

പരിശോധന (പ്രോഗ്രാമിംഗും പരിശോധനയും)

പരിശോധന (പ്രോഗ്രാമിംഗും പരിശോധനയും)

പരിശോധന (പ്രോഗ്രാമിംഗും പരിശോധനയും)

അസംബ്ലി പൂർത്തിയായി

അസംബ്ലി പൂർത്തിയായി

ഓഫീസ്

ഓഫീസ്

ഓഫീസ്

ഓഫീസ്

പ്ലാസ്റ്റിക് പൂപ്പൽ / ഉപകരണം

പ്ലാസ്റ്റിക് പൂപ്പൽ / ഉപകരണം

പ്ലാസ്റ്റിക് പൂപ്പൽ / ഉപകരണം

പ്ലാസ്റ്റിക് കുത്തിവയ്പ്പുകൾ

പ്ലാസ്റ്റിക് കുത്തിവയ്പ്പുകൾ

പ്ലാസ്റ്റിക് കുത്തിവയ്പ്പുകൾ

പ്ലാസ്റ്റിക് കുത്തിവയ്പ്പുകൾ

പ്ലാസ്റ്റിക് കുത്തിവയ്പ്പുകൾ